fonkaynak

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI (GGP)

PROGRAM HAKKINDA: Japon Hükümeti, kalkınmakta olan ülkelerde temel ihtiyaçları karşı­lamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik bir mali yardım programı sunmaktadır. Yerel Projelere Hibe Yardımı (GGP) olarak adlandırılan bu program, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler ve belediyeler gibi çeşitli kuruluşlarca önerilen projeleri geri ödemesiz bir mali yar­dımla desteklemektedir.

ÖNCELİKLİ ALANLAR:

Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması.

Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler.

Kalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eği­tim ve rehabilitasyon merkezleri.

Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, ço­cuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimse­sizler için tesisler.

Kapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme prog­ramları.

Diğer Proje Konuları: Gelir eşitsizliğinin düzenlemesi, temiz su temini, küçük çaplı afet yönetimi ve afet zararlarının önlenmesi.

BAŞVURU HAKKINDA: Sivil Toplum Kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler. Tür­kiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir. Pro­jeler, toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşı­lanmasına yönelik olmalıdır. Başvurular, program yürürlükte olduğu sürece yılın her dönemi yapılabilir. Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir. Değerlendirme ve projelere para transferinin zamanlaması, projenin onaylandığı yılın Japonya mali takvimine göre, büyükelçilik tarafından belirlenmektedir.

Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yeni’dir. (10 milyon Ja­pon Yeni yaklaşık olarak 90.000 ABD Dolarıdır.) Proje harcamaları kapsamındaki Katma De­ğer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya başvuru sahibi tarafından belirlenecek proje ortakları tarafından ödenmelidir. Proje bütçeleri en fazla 90.000 ABD Doları (KDV hariç) olarak hazırlanmalıdır. Internet sitesinde başvuru ile ilgili geniş bilgi bulunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi:

http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm

İletişim:

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

FON KAYNAKLARI - fonkaynak

GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA: Gençlik Projeleri Destek Programı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke gençliği için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamayı amaçlamasının bir sonucu oluşturulmuştur. Bakanlık, destek programını web sitesinde yer verdiği Destek Yönetmeliği çerçevesinde hayata geçirmektedir. Gençlere, gençlik gruplarına ve STK’lara destek verilmek­tedir.

ÖNCELİKLİ ALANLAR: Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, gençlerin potansi­yellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi.

BAŞVURU HAKKINDA: Program her yıl düzenli olarak duyurulan başvuru çağrıları üzerin­den yürütülmektedir. Her bir başvuru çağrısı, ilgili programın hedeflerini, önceliklerini, hedef grubunu, desteklenecek projeleri ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Başvurular, internet üzerinden, e-posta veya posta yolu ile yapılmaktadır. Bakanlık, web sitesinde daha önceki dönemlerde desteklenen örnek projelerin bir kataloğunu başvurmayı düşünenler için fikir ver­mesi için paylaşmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi:

http://gpdpblog.gsb.gov.tr/

 

İletişim:

http://gpdpblog.gsb.gov.tr/contact

FON KAYNAKLARI - fonkaynak

AÇIK TOPLUM VAKFI

ÜLKE: Türkiye

KURUM HAKKINDA: Açık Toplum Vakfı, Türkiye’nin insan hakları, demokrasi ve evrensel değer­lere karşı daha duyarlı ve daha açık bir toplum olabilmesi amacıyla kurulmuştur. Açık Toplum Vakfı, öncelikli olarak açık toplum ilkeleri doğrultusundaki projelere mali destek vermenin yanı sıra çalışmalar yaptığı alanlarda yayınlar da çıkartmaktadır.

ÖNCELİKLİ ALANLAR: AB-Türkiye üyelik süreci, reform, kadın hakları, eğitim, bölgesel farklılık­ların giderilmesi, sivil toplumun güçlenmesi ve medya.

BAŞVURU HAKKINDA: Proje teklifleri, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler ve kâr amacı güt­meyen özel şirketler gibi tüzel kişiliğe sahip kurumlar tarafından sunulabilir. Açık Toplum Vakfı, kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaları, proje esasına göre desteklemektedir. Açık Toplum Vakfı’nın desteğinden yararlanmak için iletişim adresine sunulacak proje önerileri, Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir. Açık Toplum Vakfı proje önerileri için standart bir format kul­lanmamaktadır. Ancak sunulacak olan önerilerin, başta açık toplum idealine uygunluk olmak üzere belli kıstasları yerine getirmesi gereklidir. Sunulan önerilerin bütçesi, belli bir şablona göre hazırlanmalıdır. Uyulması gereken kurallar ve bütçe şablonu internet sitesinde yer almaktadır.

Danışma Kurulu’na sunulmaya hazır hale gelen proje önerileri, belirli aralıklarla toplanan Kurul tarafından değerlendirilir ve desteklenmesinde yarar görülen projeler, Vakıf yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından da uygun bulunan proje önerileri desteklenmeye hak kazanır. Açık Toplum Vakfı, bir projenin toplam bütçesinin en fazla 1/3’ünü desteklemekte­dir. Kalan desteğin, diğer kuruluşlardan ya da kaynaklardan sağlanması beklenmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

www.aciktoplumvakfi.org.tr/destek-programlarimiz.php

İletişim:

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

FON KAYNAKLARI - fonkaynak

DEMOKRASİ İÇİN ULUSAL KAZANIM FONU

ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri

FON HAKKINDA: NED, dünyadaki demokratik kuruluşları hükûmet dışı çabalarla güçlendirmek için kurulmuş özel ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Demokrasinin gelişimi ve de­mokratik kurumları iyileştirmek için çalışmalar yapar.

ÖNCELİKLİ ALANLAR: İnsan hakları, bağımsız medya, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirliğin gelişimi, STK’ların güçlenmesi, örgütlenme özgürlüğünün gelişimi ve diğer de­mokratik hedeflerin iyileştirilmesi

BAŞVURU HAKKINDA: NED, yalnızca STK’lara destek vermektedir. NED bireylere, kamuya ve kamu destekli kurumlara hibe vermez. Başvuruların değerlendirilmesi ile görevli olan Yö­netim Kurulu, bir projenin NED’in önceliklerine ne kadar uygun olduğunu değerlendirmesinin yanında projenin aciliyeti, belli bir ülkedeki özel ihtiyaçlara ve şartlara olan ilgisi, demokrasiyle bağı ve başvuranın deneyimi gibi faktörleri de göz önünde bulundurur. Yönetim Kurulunun değerlendirme yapacağı tarihler ve başvuruya ilişkin tüm bilgiler web sitesinde detaylı olarak açıklanmaktadır. Web Sitesinde yer alan ön yazı formu, başvuru formu ve bütçe proposals@ ned.org adresine gönderilerek veya ilgili formlar internet sitesi üzerinden doldurularak başvu­ru yapılır. Hibe miktarları projelerin büyüklüğü ve kapsamına göre değişir. Projeler ortalama olarak 12 ay sürer ve destekler ortalama 50.000 ABD Doları civarındadır.

Ayrıntılı Bilgi:

http://www.ned.org/grantseekers

İletişim:

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

FON KAYNAKLARI - fonkaynak

TÜRK HAYIRSEVERLİK FONLARI

ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri

KURUM HAKKINDA: TPF, toplum vakfı (community foundation) modelini uygulayan ilk Türk-Amerikan vakfıdır. Dünyada pek çok bağışçıya tek bir vakıf çatısı altında bağış yapma imkânı sağlayan bu modelin özünde, Türk kültürünün yaygın geleneklerinden biri olan ‘imece’ usulü yatmaktadır. TPF, Amerika’da bağış yapan kişilerle Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları arasında iletişim kurma amacıyla, kendi belirlediği bazı ölçütleri karşılayan kuruluşlarla ortaklık kurmaktadır. TPF’nin göz önüne aldığı iki ölçüt (Amerikan kanunlarıyla belirlenmiş) hukuksal ve mali yeterlilik ve kurumsal verimliliktir.

ÖNCELİKLİ ALANLAR: Cinsiyet eşitliği, eğitim, kültür-sanat, sosyal ve ekonomik kalkınma.

BAŞVURU HAKKINDA: TPF’nin hibeleri, kâr amacı gütmeyen, bağımsız, politik ve dini ilişki­lenme içinde olmayan, Türkiye’nin herhangi bir bölgesindeki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına açıktır. TPF, iki farklı şekilde fon verir: Bağışçı tavsiyesi ile verilen hibeler ve rekabete dayalı hibeler. Hibeler için uygunluğu belirlemek amacı ile, web sitesi üzerinden bir form doldurulma­sı ile başvurulması gerekmektedir. Uygunluğu teyit edilen organizasyonlar hibe desteklerine başvurmaya hak kazanır.

Bağışçı tavsiyesi ile verilen hibeler: TPF hibelerinin çoğu bağış yapan bireylerin tavsiyeleriyle “named fund”lar aracılığı ile verilmektedir. İsteğe bağlı olmayan fonlar için başvurular sadece TPF’nin yeterlilik testini geçmiş Sivil Toplum Kuruluşlarından kabul edilmektedir. Kuruluşlar ye­terlilik başvurularını TPF’ye her zaman yapabilirler. Daha fazla bilgi için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Rekabete dayalı hibeler: TPF’nin belirlediği öncelikli alanlarda, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen projelere fon verir. Türkiye’deki güncel gelişmelere göre bu alanları genişletebilir ya da değiştirebilir. Çağrılar internet sitesinden takip edilebilir.

Ayrıntılı Bilgi: http://www.tpfund.org/partners/grants/how-we-fund/

 

İletişim: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

FON KAYNAKLARI - fonkaynak

Diğer Makaleler...

Sayfa 1 / 5

Başlangıç
Önceki
1